Pod Zápovědským kopcem

L.PV.12
Lokalizace: 49.500992N 17.058357E
Rozloha: 61,144 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 225 - 246 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,123 ha 0,2 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,205 ha 0,34 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,469 ha 4,04 3,3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,803 ha 2,95 3
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,001 ha -- 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 26,915 ha 44,02 3,7
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,347 ha 2,2 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Tyto alba sova pálená Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Robinia pseudoacacia trnovník akát -- -- -- BL2, inv 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.