Pod Panským lesem

L.PV.11
Lokalizace: 49.498141N 16.850886E
Rozloha: 66,508 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 555 - 637 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,022 ha 0,03 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,193 ha 0,29 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,709 ha 4,07 3,44
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,533 ha 0,8 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,273 ha 7,93 2,43
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,094 ha 0,14 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,160 ha 0,24 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,090 ha 0,13 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,633 ha 0,95 3,55
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20,371 ha 30,63 2,82
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,747 ha 13,15 2,93
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,011 ha 0,02 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2015
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Veronica arvensis rozrazil rolní -- -- -- nat 2019
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.