Hloučela

L.PV.03
Lokalizace: 49.493657N 16.928748E
Rozloha: 259,489 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 201 - 604 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,158 ha 0,45 2,94
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,124 ha 0,05 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,534 ha 0,98 2,39
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,729 ha 2,59 2,26
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 7,201 ha 2,78 3,61
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,067 ha 0,03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,526 ha 0,2 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4,280 ha 1,65 2,63
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11,809 ha 4,55 2,47
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,317 ha 0,12 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,187 ha 0,46 3,03
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0,092 ha 0,04 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,468 ha 0,18 1,09
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,876 ha 1,49 2,54
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4,976 ha 1,92 2,25
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2020
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 84

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.