Bílá voda

L.PV.01
Lokalizace: 49.440745N 16.856728E
Rozloha: 75,556 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 561 - 654 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,778 ha 2,35 1,2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 8,104 ha 10,73 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,221 ha 0,29 3,21
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,010 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,253 ha 4,31 2,55
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,615 ha 3,46 1,64
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,998 ha 5,29 1,95
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,075 ha 8,04 1,71
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,101 ha 6,75 2,13
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3,783 ha 5,01 2,28
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,761 ha 2,33 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.