Střední Blanice

L.PT.17
Lokalizace: 48.989909N 13.912188E
Rozloha: 128,892 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PP, PR
Důvod ochrany: Z , KE, B
Nadmořská výška: 527 - 775 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3,484 ha 2,7 2,58
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,059 ha 1,6 3,66
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3,057 ha 2,37 1,56
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,141 ha 0,11 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3,001 ha 2,33 2,84
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,180 ha 0,14 1,13
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 17,064 ha 13,24 2,7
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,719 ha 0,56 3,79
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,051 ha 0,04 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,206 ha 0,16 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,578 ha 1,22 3,24
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,279 ha 0,22 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,509 ha 2,72 3,07
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,173 ha 0,13 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,179 ha 0,14 2,3
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 59

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.