Zlatý potok

L.PT.11
Lokalizace: 49.01069N 14.077694E
Rozloha: 514,667 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: Z , KE, M , B
Nadmořská výška: 431 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 13,495 ha 2,62 2,6
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,115 ha 0,02 2,3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,156 ha 0,03 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7,152 ha 1,39 3,02
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3,030 ha 0,59 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,966 ha 0,77 1,54
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6,748 ha 1,31 2,95
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,466 ha 0,28 2,91
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,926 ha 0,37 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9,380 ha 1,82 2,85
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,079 ha 0,02 2,38
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8,506 ha 1,65 2,38
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13,528 ha 2,63 1,85
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,038 ha 0,01 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,306 ha 0,06 3,72
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 99

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.