Losenice

L.PT.04
Lokalizace: 49.101566N 13.598081E
Rozloha: 283,647 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO, PR
Důvod ochrany: Z , KE, B
Nadmořská výška: 584 - 1123 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 16,070 ha 5,67 2,51
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,677 ha 0,24 1,29
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,040 ha 0,01 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,872 ha 0,31 2,7
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,786 ha 2,39 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3,367 ha 1,19 3,04
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14,093 ha 4,97 2,82
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,194 ha 0,07 1,4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,011 ha -- 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,004 ha -- 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,111 ha 0,04 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,891 ha 1,37 2,02
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,429 ha 0,15 2,36
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,897 ha 0,32 1,94
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,990 ha 0,7 2,9
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2022
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2022
Houby Xeromphalia picta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Camarops plana bolinka ploská -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2017
Motýli Lithophane consocia dřevobarvec olšový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Leucodonta bicoloria hřbetozubec dvoubarvý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2017
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 60

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.