Hrádeček

L.PT.03
Lokalizace: 49.017476N 14.144138E
Rozloha: 33,566 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 457 - 522 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,416 ha 4,22 2,2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,034 ha 0,1 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,062 ha 0,19 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,228 ha 12,6 3,18
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,133 ha 0,4 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,116 ha 0,35 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,051 ha 0,15 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,623 ha 1,86 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,353 ha 1,05 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,268 ha 0,8 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,395 ha 36,93 2,72

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2015
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.