Křemžský potok

L.PT.01
Lokalizace: 48.909927N 14.139971E
Rozloha: 215,622 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP, PR
Důvod ochrany: Z , KE, Am, B
Nadmořská výška: 559 - 983 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,420 ha 1,12 2,81
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,058 ha 0,03 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,010 ha -- 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,860 ha 0,4 2,16
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,730 ha 1,73 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,015 ha 0,01 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,273 ha 0,59 2,88
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5,396 ha 2,5 2,14
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,775 ha 1,75 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,038 ha 0,02 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3,849 ha 1,78 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,404 ha 0,19 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,108 ha 0,05 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,976 ha 2,31 3,45
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,063 ha 0,03 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Barynotus moerens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2016
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Dapsa denticollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2023
Savci Crocidura leucodon bělozubka bělobřichá Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 96

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.