Niva Přešínského potoka

L.PJ.05
Lokalizace: 49.559737N 13.63148E
Rozloha: 280,903 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 396 - 608 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6,299 ha 2,24 3,73
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,803 ha 2,78 3,42
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,028 ha 0,01 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,264 ha 0,09 3,41
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 18,490 ha 6,58 2,72
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,429 ha 0,51 3,9
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2,239 ha 0,8 2,39
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 84,385 ha 30,04 2,04
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,793 ha 1,71 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,939 ha 0,69 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,843 ha 2,08 3,42
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 6,365 ha 2,27 3,62
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 69,233 ha 24,65 3,12
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,013 ha -- 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Korýši Austropotamobius torrentium rak kamenáč Kriticky ohrožený HD II, HD V Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.