Zelendárky

L.PI.12
Lokalizace: 49.209113N 14.257736E
Rozloha: 121,677 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 398 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,165 ha 0,14 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,006 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,673 ha 0,55 2,83
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11,196 ha 9,2 1,81
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,846 ha 6,45 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,197 ha 0,16 1,85
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,454 ha 0,37 3,54
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,768 ha 2,27 1,42
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,967 ha 6,55 1,25
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 42,665 ha 35,06 3,59
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,209 ha 0,99 2,32
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,527 ha 1,26 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,179 ha 0,97 3,7
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,281 ha 0,23 3,29
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,410 ha 1,16 3,68
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Centaurea cyanus chrpa modrá -- -- -- nat 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 92

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.