Vystrkov

L.PI.11
Lokalizace: 49.431338N 14.079964E
Rozloha: 49,132 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PO, PP
Důvod ochrany: O , KE, B
Nadmořská výška: 395 - 429 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6,279 ha 12,78 3,72
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,907 ha 1,85 2,44
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,006 ha 0,01 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,984 ha 4,04 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,261 ha 14,78 3,92
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,179 ha 0,36 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,109 ha 2,26 3,89
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,559 ha 1,14 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3,038 ha 6,18 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,846 ha 1,72 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,658 ha 3,38 2,14
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,437 ha 4,96 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2,535 ha 5,16 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Erigeron annuus turan roční -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.