V obouch

L.PI.10
Lokalizace: 49.415738N 14.147083E
Rozloha: 31,033 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PO, PP
Důvod ochrany: KE, O
Nadmořská výška: 372 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,240 ha 0,77 3,97
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,216 ha 0,69 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,033 ha 3,33 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,051 ha 0,16 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,013 ha 0,04 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,391 ha 1,26 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,913 ha 15,83 3,27
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,566 ha 5,05 2,02
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,295 ha 0,95 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2016
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2016
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.