Klokočínské louky a Skalský rybník

L.PI.04
Lokalizace: 49.225052N 14.185386E
Rozloha: 82,578 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 372 - 383 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,459 ha 0,56 1,31
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10,740 ha 13,01 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,292 ha 5,2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,749 ha 0,91 1,6
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,636 ha 1,98 1,51
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 33,088 ha 40,07 2,58
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,813 ha 0,98 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,392 ha 4,11 1,79
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,300 ha 0,36 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,718 ha 5,71 3,2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,147 ha 0,18 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis bahnička jednoplevá pravá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Centaurea cyanus chrpa modrá -- -- -- nat 2019
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 96

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.