Lom Chlum

L.PH.03
Lokalizace: 49.912129N 14.693672E
Rozloha: 11,303 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 400 - 409 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,313 ha 2,77 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,387 ha 3,43 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,144 ha 1,27 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Formica rufa mravenec lesní Ohrožený -- -- -- 2017
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Korýši Astacus leptodactylus rak bahenní Ohrožený -- -- GL 2015
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2017
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.