Ivaniny rybníčky

L.PE.18
Lokalizace: 49.407386N 15.304381E
Rozloha: 6,390 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 597 - 633 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,350 ha 5,47 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,748 ha 11,71 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,094 ha 1,47 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,113 ha 1,77 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,182 ha 2,85 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,157 ha 2,46 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,283 ha 4,43 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,095 ha 1,49 3,37
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,691 ha 10,81 1,13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2023
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2023
Cévnaté rostliny Potamogeton alpinus rdest alpský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2023
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax esculentus s. l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.