V Mezence

L.PE.16
Lokalizace: 49.335418N 15.187364E
Rozloha: 6,459 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 639 - 643 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,254 ha 3,92 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,222 ha 3,44 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,440 ha 6,8 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,792 ha 12,26 3,4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,932 ha 14,43 2,01
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,063 ha 16,45 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2019
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.