Kejtovské louky

L.PE.06
Lokalizace: 49.427976N 14.984896E
Rozloha: 19,712 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 536 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,034 ha 0,17 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,350 ha 1,77 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,657 ha 8,4 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6,401 ha 32,47 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,720 ha 8,73 2,26
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,177 ha 16,12 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Vertigo geyeri vrkoč Geyerův -- HD II Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.