Rybník Samson

L.PE.01
Lokalizace: 49.332705N 15.295027E
Rozloha: 23,439 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 633 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,760 ha 3,24 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,246 ha 1,05 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,560 ha 19,45 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,635 ha 2,71 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,681 ha 2,91 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,280 ha 9,73 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,410 ha 1,75 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,909 ha 8,15 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,504 ha 23,48 2,1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.