Polabiny

L.PA.61
Lokalizace: 50.13116N 15.808544E
Rozloha: 75,657 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 222 - 224 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 17,654 ha 23,33 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,446 ha 0,59 1,74
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10,784 ha 14,25 2,02
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,236 ha 0,31 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,529 ha 0,7 1,78
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,931 ha 2,55 1,9
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 10,356 ha 13,69 2,09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,834 ha 1,1 2,08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,150 ha 0,2 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,342 ha 1,77 1,9

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ryby a mihule Lepomis gibbosus slunečnice pestrá -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.