Velinský potok

L.PA.56
Lokalizace: 50.072404N 16.069588E
Rozloha: 60,409 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: I
Nadmořská výška: 261 - 302 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,274 ha 2,11 1,85
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,010 ha 0,02 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,356 ha 0,59 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,050 ha 0,08 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,298 ha 2,15 2,09
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,025 ha 0,04 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,959 ha 1,59 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7,612 ha 12,6 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,281 ha 5,43 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2015
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Convolvulus arvensis svlačec rolní -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL, nat 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Epilobium adenocaulon vrbovka žláznatá -- -- -- nat 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.