V Mošnicích

L.PA.54
Lokalizace: 50.049738N 15.462878E
Rozloha: 71,330 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 201 - 209 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,057 ha 0,08 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,192 ha 0,27 3,86
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,201 ha 0,28 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,255 ha 0,36 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,796 ha 1,12 1,4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,839 ha 1,18 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,705 ha 2,39 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,532 ha 3,55 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10,401 ha 14,58 1,74
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 14,424 ha 20,22 2,97
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 17,669 ha 24,77 2,03

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2021
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Veronica maritima rozrazil dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Thalictrum flavum žluťucha žlutá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Potamogeton nodosus rdest uzlinatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2014
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.