V Mošnicích

L.PA.54
Lokalizace: 50.049738N 15.462878E
Rozloha: 71,330 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 201 - 209 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10,401 ha 14,58 1,74
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,532 ha 3,55 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,705 ha 2,39 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,057 ha 0,08 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 17,669 ha 24,77 2,03
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,839 ha 1,18 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,796 ha 1,12 1,4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 14,424 ha 20,22 2,97
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,192 ha 0,27 3,86
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,255 ha 0,36 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,201 ha 0,28 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2021
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2021
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2021
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Thalictrum flavum žluťucha žlutá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.