Újezdský a Bohumiličský rybník

L.PA.52
Lokalizace: 50.115405N 15.856083E
Rozloha: 99,217 ha
Kategorie: Lokální význam
Nadmořská výška: 227 - 233 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,497 ha 1,51 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17,874 ha 18,01 3,98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,048 ha 0,05 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,873 ha 0,88 2,2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9,000 ha 9,07 2,35
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,426 ha 0,43 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,243 ha 0,25 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,996 ha 1 2,56
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,281 ha 0,28 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15,068 ha 15,19 3,23
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,197 ha 0,2 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,029 ha 0,03 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,087 ha 3,11 2,54

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Anser erythropus husa malá -- BD I -- -- 2024
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2024
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2023
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2023
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2022
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 77

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.