Tůň u Hrobic

L.PA.51
Lokalizace: 50.116008N 15.798969E
Rozloha: 12,352 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 221 - 222 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,187 ha 1,51 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,450 ha 11,74 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,685 ha 5,54 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 4,580 ha 37,08 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2014
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2014
Vážky Gomphus flavipes klínatka žlutonohá Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jizlivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.