Šmatlán

L.PA.48
Lokalizace: 50.097437N 15.929318E
Rozloha: 43,141 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 243 - 248 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,618 ha 1,43 1,14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,254 ha 19,13 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,463 ha 1,07 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,649 ha 17,73 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 14,526 ha 33,67 3,12
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5,176 ha 12 1,52
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,406 ha 3,26 3,38
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2,443 ha 5,66 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Himantopus himantopus pisila čáponohá -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 72

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.