Smilek

L.PA.42
Lokalizace: 50.095876N 15.960055E
Rozloha: 15,228 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 246 - 248 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,039 ha 0,25 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,641 ha 10,78 2,92
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6,643 ha 43,62 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,357 ha 2,34 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,088 ha 13,71 1,4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,619 ha 4,07 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,108 ha 7,28 2,32
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,299 ha 8,53 2,32

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2021
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2014
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.