Rybník Rozhrna

L.PA.34
Lokalizace: 50.08659N 15.629324E
Rozloha: 69,976 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Nadmořská výška: 222 - 229 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,186 ha 0,27 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,065 ha 5,81 2,13
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,706 ha 3,87 1,9
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,378 ha 0,54 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,763 ha 1,09 2,12
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,006 ha 7,15 1,93
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,465 ha 0,66 1,11
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,878 ha 5,54 2,23
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,651 ha 5,22 2,42
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 31,179 ha 44,56 3,99
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,772 ha 1,1 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,714 ha 2,45 2,36

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Ribes rubrum rybíz červený -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Prunus insititia slivoň obecná -- -- -- nat 2016
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2016
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2019
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Egretta garzetta volavka stříbřitá Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Cichorium intybus čekanka obecná -- -- -- nat 2016
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 61

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.