Rybník Rozhrna

L.PA.34
Lokalizace: 50.08659N 15.629324E
Rozloha: 69,976 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Nadmořská výška: 222 - 229 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,714 ha 2,45 2,36
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,772 ha 1,1 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 31,179 ha 44,56 3,99
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,651 ha 5,22 2,42
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,878 ha 5,54 2,23
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,465 ha 0,66 1,11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,006 ha 7,15 1,93
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,763 ha 1,09 2,12
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,378 ha 0,54 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,706 ha 3,87 1,9
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,065 ha 5,81 2,13
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,186 ha 0,27 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý -- -- -- nat 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2019
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2016
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 59

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.