Rameno u Haldy

L.PA.32
Lokalizace: 50.057007N 15.811737E
Rozloha: 3,457 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 214 - 215 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,641 ha 47,46 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,146 ha 4,23 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2021
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2021

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.