Mělické labiště

L.PA.19
Lokalizace: 50.035386N 15.633509E
Rozloha: 9,629 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 205 - 210 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,003 ha 31,18 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,926 ha 9,61 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,007 ha 10,46 2,3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,170 ha 1,77 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2016
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.