Hluboký rybník u Holic

L.PA.05
Lokalizace: 50.092693N 15.97387E
Rozloha: 40,323 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Nadmořská výška: 247 - 275 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,126 ha 0,31 2,22
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,865 ha 19,5 2,52
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,383 ha 3,43 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,532 ha 1,32 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,475 ha 1,18 1,37
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,342 ha 0,85 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,049 ha 2,6 1,26
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,980 ha 2,43 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,673 ha 1,67 1,42
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,331 ha 3,3 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,331 ha 0,82 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,456 ha 1,13 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,189 ha 5,43 2,63
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,920 ha 2,28 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,102 ha 0,25 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Ranunculus aquatilis lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudoacacia trnovník akát -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.