Pramen Lubiny

L.NJ.36
Lokalizace: 49.499573N 18.198123E
Rozloha: 8,303 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 500 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,314 ha 15,82 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3,141 ha 37,84 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,134 ha 1,61 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,046 ha 0,55 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,289 ha 15,53 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.