Prameny Zrzávky

L.NJ.20
Lokalizace: 49.524254N 18.016565E
Rozloha: 17,558 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 363 - 389 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,605 ha 20,53 2,67
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,060 ha 0,34 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,413 ha 2,35 2,34
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,157 ha 0,89 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,005 ha 0,03 3
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,075 ha 0,43 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,009 ha 0,05 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,003 ha 0,02 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,074 ha 0,42 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,988 ha 5,63 3,71

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.