Prameny Radhoštice

L.NJ.16
Lokalizace: 49.501052N 18.20818E
Rozloha: 55,040 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 500 - 957 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9,638 ha 17,51 2,11
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,520 ha 0,95 2,06
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 1,551 ha 2,82 1,08
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,314 ha 0,57 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,045 ha 0,08 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 7,959 ha 14,46 1,87
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,328 ha 4,23 1,82
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,079 ha 0,14 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 12,523 ha 22,75 1,71
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,111 ha 2,02 2,2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,239 ha 2,25 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,653 ha 6,64 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,001 ha -- 4
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 2,272 ha 4,13 2,17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bolitobius inclinans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Scrophularia scopolii krtičník žláznatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2017
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Aconitum firmum subsp. moravicum oměj tuhý moravský Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.