Bravantické rybníky

L.NJ.08
Lokalizace: 49.771151N 18.076112E
Rozloha: 13,530 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 249 - 268 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,006 ha 0,04 3
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,010 ha 0,07 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,299 ha 2,21 1
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,144 ha 8,45 1,65
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,015 ha 0,11 3,79
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,003 ha 0,02 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,522 ha 11,25 1,93

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.