Královec

L.NJ.06
Lokalizace: 49.699747N 17.707355E
Rozloha: 11,076 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 575 - 581 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,626 ha 5,66 2,78
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,001 ha 0,01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,001 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,002 ha 0,02 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,652 ha 23,94 1,68
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,097 ha 0,88 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,045 ha 0,4 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,628 ha 5,67 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,040 ha 0,36 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,736 ha 15,67 1,48
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,056 ha 0,51 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,762 ha 6,88 2,43
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,223 ha 2,01 2,45
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,373 ha 3,37 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Chaetocnema arida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Polydrusus flavipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2016
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.