Střední tok Sedlnice

L.NJ.02
Lokalizace: 49.627301N 18.103499E
Rozloha: 18,770 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B , C
Nadmořská výška: 273 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,815 ha 4,34 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,920 ha 4,9 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11,110 ha 59,19 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Sympetrum depressiusculum vážka rumělková -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.