Hasina a Pilský rybník

L.NB.03
Lokalizace: 50.338403N 15.187549E
Rozloha: 125,000 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 202 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 6,018 ha 4,81 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12,783 ha 10,23 1,51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 23,346 ha 18,68 1,97
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,067 ha 0,05 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,334 ha 0,27 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,591 ha 4,47 3,76
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,555 ha 3,64 1,35
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,620 ha 2,1 1,92
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14,276 ha 11,42 1,23
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,837 ha 3,87 2,92
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2,104 ha 1,68 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9,194 ha 7,36 1,96
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,285 ha 0,23 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,112 ha 0,09 1,55
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,090 ha 0,07 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3, nat 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Pilosella cymosa chlupáček chocholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Porzana pusilla chřástal nejmenší -- BD I -- -- 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 100

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.