Za zbořeništi

L.NA.15
Lokalizace: 50.607605N 16.174279E
Rozloha: 3,084 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 555 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,381 ha 12,34 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,472 ha 15,29 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,047 ha 1,51 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,263 ha 8,54 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,189 ha 6,12 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,021 ha 0,67 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,283 ha 9,17 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.