Velká Volavka

L.MO.13
Lokalizace: 50.431663N 13.699167E
Rozloha: 4,870 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Jiné vodní a bažinné biotopy
Slanisko
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 250 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,168 ha 3,45 2,96
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,223 ha 4,58 1
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,335 ha 6,87 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,119 ha 22,97 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Astragalus danicus kozinec dánský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Melampyrum arvense černýš rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Lotus tenuis štírovník tenkolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.