Údolní nádrž Fláje

L.MO.11
Lokalizace: 50.681002N 13.599022E
Rozloha: 160,920 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 716 - 768 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,453 ha 0,28 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,074 ha 0,05 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,006 ha -- 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,527 ha 0,95 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,003 ha -- 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,147 ha 0,09 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,359 ha 0,22 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,915 ha 3,05 1,54
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,056 ha 0,04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,922 ha 0,57 3,08

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Letouni Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.