Valcha

L.MB.04
Lokalizace: 50.501851N 14.865555E
Rozloha: 4,897 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 241 - 245 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0,026 ha 0,52 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,738 ha 15,08 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,044 ha 0,9 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,835 ha 17,06 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,111 ha 2,27 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Nesovitrea petronella blyštivka skleněná -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Ligularia sibirica popelivka sibiřská Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Měkkýši Vertigo moulinsiana vrkoč bažinný -- HD II Ohrožený (EN) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.