Stará Jizera

L.MB.03
Lokalizace: 50.316581N 14.853136E
Rozloha: 52,818 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 189 - 217 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 13,694 ha 25,93 1,81
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,195 ha 0,37 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,142 ha 0,27 3,74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,898 ha 3,59 4
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,357 ha 2,57 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,309 ha 0,59 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 22,720 ha 43,02 3,51
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,793 ha 1,5 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,785 ha 1,49 4
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0,200 ha 0,38 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,574 ha 2,98 2,12
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3,693 ha 6,99 2,79
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,675 ha 1,28 3,97
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,015 ha 0,03 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Parietaria officinalis drnavec lékařský -- -- Ohrožený (EN) nat 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2018
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2018
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Korýši Lepidurus apus listonoh jarní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Meloe rugosus majka svraštělá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou
Realizátor projektu: Město Benátky nad Jizerou
Doba realizace: od 2015 do 2015
Výše podpory: 30 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Projekt řešil odstranění sedimentu v tůni Olšiny u Nových Benátek a vytvoření členitějších břehových struktur. Taktéž došlo k revitalizaci nivy řeky Jizery u Kbel, kdy bylo propojeno soustavou tůní odstavené rameno s řekou. Linie revitalizovaného koryta a tůní byla upravena tak, aby sloužila k rekreačním účelům. Jedním z cílů záměru byla aktivace starých povodňových tras nad zastavěným územím, kdy je rozliv částečně veden i do nového koryta a vznikají tak cenné plochy vodních a mokřadních společenstev v níže položené části nivy. Na orné půdě ohrožené povodňovou erozí byly založeny také travní porosty a vysázeny vhodné stromy a keře, které nyní slouží jako extenzivní „nivní park“ přitažlivý nejen pro biotu nivy, ale i pro člověka. Odkaz na článek: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/revitalizace-jizery-a-rakovskeho-potoka/

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.