Mokřiny u Písteckého lesa

L.LT.06
Lokalizace: 50.422556N 14.142309E
Rozloha: 214,364 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 156 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,005 ha -- 1
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,033 ha 0,02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,135 ha 0,06 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,333 ha 1,09 1,72
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,012 ha 0,01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,150 ha 0,07 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,022 ha 0,01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,649 ha 0,3 1,85
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21,138 ha 9,86 1,36
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,499 ha 2,1 2,51
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,375 ha 0,18 2,78
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,998 ha 0,47 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 104,309 ha 48,66 2,26
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,619 ha 2,62 2,13
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,528 ha 0,25 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Callicerus obscurus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Dacrila fallax -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2019
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 49

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.