Mokřiny u Písteckého lesa

L.LT.06
Lokalizace: 50.422556N 14.142309E
Rozloha: 214,364 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 156 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,619 ha 2,62 2,13
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,012 ha 0,01 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,499 ha 2,1 2,51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,333 ha 1,09 1,72
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,135 ha 0,06 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,005 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,213 ha 0,1 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,705 ha 0,33 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,998 ha 0,47 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,128 ha 0,06 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,649 ha 0,3 1,85
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,033 ha 0,02 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 104,309 ha 48,66 2,26
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21,138 ha 9,86 1,36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,150 ha 0,07 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dacrila fallax -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Callicerus obscurus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý -- -- Zranitelný (VU) nat 2018
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2023
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2023
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 60

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.