Kaolínové doly u Nepomyšle

L.LN.07
Lokalizace: 50.217292N 13.332195E
Rozloha: 15,351 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 414 - 444 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,028 ha 0,18 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,042 ha 0,27 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,181 ha 1,18 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Cupido minimus modrásek nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.