Počedělické slepé rameno

L.LN.06
Lokalizace: 50.374495N 13.893017E
Rozloha: 13,757 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 169 - 170 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,315 ha 2,29 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,282 ha 2,05 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 5,343 ha 38,83 2,63
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,728 ha 5,29 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,303 ha 2,2 4
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,093 ha 0,68 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Korýši Bosmina longispina -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Kroužkovci Dero obtusa -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Ranunculus aquatilis lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Atriplex patula lebeda rozkladitá -- -- -- nat 2020
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2020
Cévnaté rostliny Convolvulus arvensis svlačec rolní -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2016
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2021

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.