Hnačovský rybník

L.KT.01
Lokalizace: 49.355708N 13.488353E
Rozloha: 109,545 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Nadmořská výška: 538 - 607 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8,491 ha 7,75 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,097 ha 1,91 1,82
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,710 ha 0,65 1,71
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,109 ha 0,1 2
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,300 ha 0,27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,132 ha 0,12 1
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,120 ha 0,11 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,060 ha 0,05 1
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,338 ha 0,31 2,17
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,261 ha 0,24 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,570 ha 2,35 1,48
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,168 ha 1,07 1,51
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,496 ha 1,37 2,48
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11,353 ha 10,36 2,09
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,378 ha 0,34 1,99
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2017
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Salix repens vrba plazivá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.