Staré Labe (Légrovo rameno)

L.KO.19
Lokalizace: 50.02467N 15.227856E
Rozloha: 17,960 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 186 - 188 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,035 ha 0,19 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,039 ha 0,22 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,046 ha 0,26 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,069 ha 0,38 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,519 ha 2,89 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,745 ha 4,15 1,41
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,941 ha 5,24 1,44
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,443 ha 8,03 2,01
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,841 ha 26,95 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Allium schoenoprasum pažitka pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2014
Cévnaté rostliny Arctium lappa lopuch větší -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.